Vedtægter

for Manbjergparkens Grundejerforeningen.

§ 1
1. “Manbjergparkens Grundejerforening” er stiftet den 06.09.1966 på grundlag af den af “A/S Øster-Lisbjerg af 1961” tinglyste deklaration den 02.10.1964 på matrikelnumrene: 2ca, 2bv, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, af Segalt By, Skødstrup Sogn, hvori det er pålagt ejerne af ovennævnte, samt senere udstykning af stamparcellen matr. nr. 2ca at danne og være medlemmer af nærværende forening
2. og udvidet på grundlag af den af “A/S Øster-Lisbjerg af 1961”, Løgten, tinglyste deklaration den 22.08.1968 på matr.nr. 2a af Segalt By, Skødstrup Sogn, samt de deraf udstykkede parceller matr.nr. 2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2en, 2eo og 2ep af Segalt By, Skødstrup Sogn, hvori det er pålagt ejerne af ovennævnte at være medlemmer af nærværende forening.

§ 2
1. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i alle forhold, der har eller kan have betydning for området som helhed, samt
2. at foranstalte og administrere renovering af veje og fortove, vedligeholdelse af veje og fællesarealer i henhold til de i §1 nævnte deklarationer samt sådanne fornyelser og ændringer af veje, fortove og fællesarealer, der kan opnås myndighedsgodkendelse af.

§ 3
Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af de indenfor området beliggende, selvstændigt matrikulerede grunde.

§ 4
1. Det årlige kontingent til foreningens administration fastsættes af generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen ønsker kontingentets størrelse ændret, skal der i dagsordenen være indføjet punktet: “Ændring af kontingent”
2. Kontingentet betales helårsvis forud, senest d. 1. maj efter den ordinære genralforsamling.
3. Betaler medlemmet ikke kontingentet seneste 14 dage efter forfald, rykkes medlemmet for betaling, som skal ske inden 7 dage. Betaler medlemmet stadig ikke kontingentet, sendes beløbet til inkasso. Omkostninger hertil pålægges medlemmet.

§ 5
1. Til afholdelse af de i §2, stk. 2 nævnte arbejder m.v. er bestyrelsen berettiget til at opkræve et beløb af medlemmerne fordelt med en lige stor andel pr. parcel. Beløbet skal indbetales senest 1 måned efter regnskabets godkendelse på den ordinære generalforsamling.
2. Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige bestyrelsen til at opkræve et á conto beløb til afholdelse af kommende udgifter, efter et på generalforsamlingen fremlagt budget.
3. Bestyrelsen kan til enhver tid disponere over 10.000 kr. af foreningens driftsmidler uden forudgående vedtagelse på generalforsamlingen. Beløbet kan kun ændres på generalforsamlingen.
4. Det årlige bidrag til foreningens vejfond fastsættes af generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen ønsker bidragets størrelse ændret, skal der i dagsordenen være indføjet punktet: ”Fastsættelse af vejfondsmidler”. Indestående midler på vejfonden må anvendes til de arbejder m.v., der er nævnt i §2, stk. 2.

§ 6
1. Til udførelse af den i § 2, stk. 2 nævnte vedligeholdelse kan bestyrelsen ansætte fornøden medhjælp og/eller indkøbe fornødne maskiner – dog kun efter generalforsamlingsbeslutning.
2. Skader på fortove og kantsten, forvoldt af parcelejeren, udbedres af denne eller på dennes regning. Retableringen foretages inden to måneder efter skadens opståen – hvis vejrliget tillader det.
3. I henhold til de i § 1, stk. 1 og 2 omhandlede deklarationer må campingvogne ikke parkeres på vejene. Dette udvides til også at omfatte alle former for arbejdskøretøjer.

§ 7
Generalforsamlingen har, indenfor de i nærværende love fastsatte bestemmelser, den øverste myndighed, idet ændringer i lovene altid skal forelægges Århus Kommune, Magistratens 2. afdeling til kommunens godkendelse. Godkender kommunen ikke forslaget/ændringerne bortfalder ændringsforslaget.

§ 8
1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på et af bestyrelsen vedtaget tidspunkt og sted.
2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest tre uger før, enten skriftligt eller ved annoncering i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens bestemmelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt godkendelse af budget.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revisorer
5. Fremkomne forslag
6. Eventuelt

3. Sager, som medlemmer måtte ønske optaget på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Forslag af økonomisk eller væsentlig interesse skal tilstiles medlemmerne før generalforsamlingen.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller såfremt mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. I så fald har bestyrelsen pligt til inden otte dage at indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal altid indkaldes skriftligt.

§ 9
1. Alle vedtagelser på ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed. Har et forslag to gange på samme generalforsamling opnået stemmelighed, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter de i §8, stk. 4 nævnte retningslinier med kun dette forslag på dagsordenen.
2. På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv eller ved stedfortræder, såfremt denne har skriftlig fuldmagt.
3. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, – på den ordinære generalforsamling dog kun såfremt medlemmet ikke er i restance med kontingent eller andre af ham af foreningen pålagte beløb.

§ 10
1. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af fem af foreningens medlemmer og to suppleanter, konstitueret som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
2. Bestyrelsen vælges normalt på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode, således at to bestyrelsesmedlemmer vælges sammen, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges sammen året efter. De to suppleanter vælges kun for et år ad gangen.
3. Intet medlem under 70 år kan undslå sig valg som bestyrelsesmedlem. Dog kan et medlem, der har været bestyrelsesmedlem i to på hinanden følgende perioder, kræve sig fritaget i samme tidsrum.
4. Kassereren fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger og afholder deraf udgifter. Kontant indkomne pengebeløb skal indsættes på foreningens konto i foreningens pengeinstitut snarest muligt efter de er modtaget. Dog må kasseren have en kontant kassebeholdning, hvis størrelse reguleres ved generalforsamlingens vedtagelse, dog max. 2.000 kr. Kasseren kan kun hæve penge  /disponere over foreningens midler i pengeinstituttet, sammen med enten formand eller næstformand.
5. Foreningen kan oprette Netbank og disponere over foreningens midler via Netbank/Mobilbank, dog skal lle betalinger ske jvf. stk 4, med godkendelse af formand og kasserer, eller næstformand og kasserer.
6. Foreningens regnskab revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.
7. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 11
1. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller når tre af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
2. På bestyrelsesmøder fører formanden og i hans forfald næstformanden forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. På bestyrelsesmøder træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
3. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed, må mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede på mødet.
4. Der laves referat over bestyrelsesmøder, som underskrives af referenten og sendes til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg, hvis beslutninger, for at være bindende for foreningen, skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

§ 12
Foreningen tegnes af formanden, i dennes forfald af næstformanden, samt to bestyrelsesmedlemmer.

 

Godkendt i sognerådets møde den 13.10.1966, Skødstrup sogneråd, Løgten

Oluf Jørgensen
sognerådsformand

som ændret på generalforsamlingen i 1970,1975,1979, 1998, 2008 og 2017.
Senest godkendt af Århus kommune, Planlægning og Byggeri, og ved ordinær generalforsamling, oktober 2017.